לינה ואירוח

מדיניות ביטולים
 במידה ונאלצתם לבטל יש
לעדכן לפחות 
שבועיים מראש 
על ביטול או שינוי 
כדי להמנע מדמי ביטול

דמי ביטול - 200 שקלים

שבועיים מראש -ללא תשלום
ב24 שעות לפני מחיר מלא

לידע בפלאפון בבקשה*